fwmail

 สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๑
อย่า ท้อเมื่อพลาดพลั้ง
ทำ ความหวังขึ้นมาใหม่
นม นานสักเพียงใด
หก ล้มไปเพียงชั่วคราว
พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต